کارگاه آموزشی استفاده از دستگاه نشت‌یاب | گردش یار
کارگاه آموزشی استفاده از دستگاه نشت‌یاب

کارگاه آموزشی استفاده از دستگاه نشت‌یاب

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از دستگـاه نشت‌یاب با حضور امورهای تابعه وهمکاران ستادی در محل امور آبفا شهرستان طرقبه‌شاندیز انجام گردید.