کارگروه اکران‌های عمومی و تبلیغات محیطی | گردش یار
کارگروه اکران‌های عمومی و تبلیغات محیطی

کارگروه اکران‌های عمومی و تبلیغات محیطی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان طرقبه شاندیز از همه متخصصان، صاحب نظران، فعالان، بخش های خصوصی و دولتی خصوصا جوانان و دانشجویان دعوت می‌شود با ارسال سوابق، نظرات و پیشنهادات خود در کار گروه اکران های عمومی و تبلیغات محیطی شهرستان طرقبه‌شاندیز  که براساس مصوبه اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال ١۴٠١ بناست تشکیل گردد، سهیم باشند.

 

منبع: اداره فرهنگ و ارشاد طرقبه‌شاندیز