دبستان ولی نژاد | گردش‌یار

طرقبه، خیابان شهید شبان