آدرس و تلفن اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن (طرقبه) | گردش‌یار

طرقبه، روستای کنگ

۰۵۱۳۴۳۶۳۴۶۴

https://kangkohan.com